quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:58;23:04 cho khách hàng Phung Duy Linh