quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:53;2/11 cho khách hàng Trinh Thuy Duong