quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:51;11/10 cho khách hàng Trần thị ngọc xuân