quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:50;19/11 baoluu 23/11 cho khách hàng Trần Liêu Cẩm Tú