quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:48;1/11 cho khách hàng Trang Dang