quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:45;21/07 cho khách hàng Nguyễn Bích Ngọc