quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:45;11/10 cho khách hàng Dương Thị Ngọc Hà