quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:40;27/02 cho khách hàng Mrs Vy