quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:39;24/10 cho khách hàng Nguyễn Cao Cường