quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:39;2/11 cho khách hàng Tiêu Thị Thuỳ Linh