quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:36;09/02 cho khách hàng Ha Tuyet Phuong