quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:16;25/05 cho khách hàng Phuong Anh