quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:10;19/11 cho khách hàng HONG NHƯ NGUYỄN