quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:10;11/10 cho khách hàng Quach Nguyen