quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:08;27/09 cho khách hàng Nguyễn Quang Mạnh Linh