quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:57;15/11 cho khách hàng Tran Thi Ngoc Linh