quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:55;27/10 cho khách hàng Thủy Nguyễn