quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:55;22/07 cho khách hàng Luong Thi Thanh Huyen