quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:54;27/09 cho khách hàng Nguyen Cao Viet