quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:53;13/11 cho khách hàng Trương Mỹ Hạnh Trinh