quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:53;12/11 cho khách hàng Vo Thi thu Son