quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:50; 13/10 doi tu n15 n16 cho khách hàng Lê Thị Minh Thư