quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:43;07/05 cho khách hàng Nguyen Thanh Son