quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:17;12/11 cho khách hàng Xuan Thao