quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:14;17/11 cho khách hàng Trần Thanh Tùng