quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:11;23/09 cho khách hàng Lê HUu4 Thiện Biên