quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:06;31/10 cho khách hàng Nguyễn Thanh sơn