quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:05;11/10 cho khách hàng Phương Uyên