quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 12:04;11/10 cho khách hàng Nguyen Gia Linh