quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:53;19/11 cho khách hàng Nguyễn Thuỳ Trang