quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:51;21/11 cho khách hàng Vuong nguyen