quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:48;27/10 cho khách hàng Huỷnh Phương Chi