quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:40;27/10 cho khách hàng Chi yen