quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:31;26/09 cho khách hàng Ngọc Bùi