quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:30;26/10 cho khách hàng Nhi