quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:30;20/07 cho khách hàng Phuong CHi