quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:29;31/12 cho khách hàng Nhật