quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:29;14/11 cho khách hàng Nguyễn Tú Quỳnh