quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:26;23/10 cho khách hàng Hung truong