quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:22;21/11 cho khách hàng Nguyễn Minh Hòa