quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:19;17/11 cho khách hàng NGUYỄN HỮU THANH BÌNH