quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:13;24/10 cho khách hàng Trần phương Thành