quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:03;21/11 cho khách hàng Phoebe Dinh