quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:02;31/10 cho khách hàng Tâm