quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:02;20/07 cho khách hàng Le thi thuy tung