quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:47;31/10 cho khách hàng Nguyễn Bảo Anh