quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:44;31/10 cho khách hàng Hong Thanh