quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:42;22:07 cho khách hàng Le Thi Hoai