quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:40: 13/10 cho khách hàng Thụy