quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:25;26/10 cho khách hàng Châu